新萄京网址33522

 

师资队伍

师资队伍
师资队伍

林宪峰

助理研究员

 

电话:021-34208590
邮箱:linxianfeng@sjtu.edu.cn
主页:新萄京网址335227号楼400室

药物化学
1. Guozhi Tang*, Xianfeng Lin, Zongxing Qiu, Wentao Li, Lei Zhu, Lisha Wang, Shaohua Li, Haodong Li, Wenbin Lin, Mei Yang, Tao Guo, Li Chen, Daniel Lee, Jim Z. Wu, and Wengang Yang. ACS Med. Chem. Lett. 2011, 2, 603–607.
2. Zongxing Qiu, Bernd Kuhn, Johannes Aebi, Xianfeng Lin, Haiyuan Ding, Zheng Zhou, Zhiheng Xu, Danqing Xu, Li Han, Cheng Liu, Hongxia Qiu, Yuxia Zhang, Wolfgang Haap, Claus Riemer, Martin Stahl, Ning Qin, Hong C. Shen, and Guozhi Tang*. ACS Med. Chem. Lett. 2016, 7, 802−806.
3. Shouyun Yu, Xianhua Pan, Xianfeng Lin, Dawei Ma*. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 135 –138
4. Guozhi Tang *, Zongxing Qiu, Xianfeng Lin, Wentao Li, Lei Zhu , Shaohua Li , Haodong Li ,Lisha Wang, Li Chen, Jim Z. Wu, Wengang Yang. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 20 (2010) 3507–3510
5. Denis J. Kertesz,*, Christine Brotherton-Pleiss, Minmin Yang, Zhanguo Wang, Xianfeng Lin, Zongxing Qiu, Donald R. Hirschfeld, Shelley Gleason, Taraneh Mirzadegan, Pete W. Dunten, Seth F. Harris, Armando G. Villaseñor, Julie Qi Hang, Gabrielle M. Heilek, Klaus Klumpp. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 20 (2010) 4215–4218
6. Guozhi Tang, Denis J. Kertesz, Minmin Yang , Xianfeng Lin, Zhanguo Wang, Wentao Li,Zongxing Qiu, Junli Chen, Jianghua Mei, Li Chen , Taraneh Mirzadegan , Seth F. Harris, Armando G. Villaseñor, Jennifer Fretland, William L. Fitch, Julie Qi Hang, Gabrielle Heilek,Klaus Klumpp. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 20 (2010) 6020–6023
7. Xiuhong Lu, Wen Wang, Qian Dong, Xiaolong Bao, Xianfeng Lin, Weixing Zhang, Xiaochun Dong* and Weili Zhao*. Chem. Commun., 2015, 51, 1498—1501
8. Ya Li, Ning Lou, Yanqi Wu, Xianfeng Lin. Yu Li. Chinese Chemical Letters 14(11) 1156-1158 2003
9. Yanqi Wu, Ya Li, Xianfeng Lin, Zhongli Liu, Yu Li Die Pharmazie (2003), 58(11), 833-5
10. Yi-Feng Xia, Bu-Qing Ye, Yi-Dan Li, Jian-Guo Wang, Xiang-Jiu He, Xianfeng Lin, Xinsheng Yao, Dawei Ma, Arne Slungaard, Robert P. Hebbel, Nigel S. Key and Jian-Guo Geng . J Immunol 2004; 173:4207-4217
11. Jason C. Wong, Guozhi Tang, Xihan Wu, Chungen Liang, Zhenshan Zhang, Lei Guo, Zhenghong Peng, Weixing Zhang, Xianfeng Lin, Zhanguo Wang, Jianghua Mei, Junli Chen,Song Pan, Nan Zhang, Yongfu Liu, Mingwei Zhou, Lichun Feng, Weili Zhao, Shijie Li,Chao Zhang, Meifang Zhang, Yiping Rong, Tai-Guang Jin, Xiongwen Zhang, Shuang Ren, Ying Ji,Rong Zhao, Jin She, Yi Ren, Chunping Xu, Dawei Chen, Jie Cai, Song Shan, Desi Pan,Zhiqiang Ning, Xianping Lu, Taiping Chen, Yun He, and Li Chen. J. Med. Chem. 2012, 55, 8903−8925
12. Xianfeng Lin, Wenming Chen, Zongxing Qiu, Lei Guo, Wei Zhu, Wentao Li, Zhanguo Wang,Weixing Zhang, Zhenshan Zhang, Yiping Rong, Meifang Zhang, Lingjie Yu, Sheng Zhong, Rong Zhao, Xihan Wu, Jason C. Wong, and Guozhi Tang* J. Med. Chem. 2015, 58, 2809−2820
13. Zongxing Qiu, Xianfeng Lin, Mingwei Zhou, Yongfu Liu, Wei Zhu, Wenming Chen,Weixing Zhang, Lei Guo, Haixia Liu, Guolong Wu, Mengwei Huang, Min Jiang, Zhiheng Xu, Zheng Zhou, Ning Qin, Shuang Ren, Hongxia Qiu, Sheng Zhong, Yuxia Zhang, Yi Zhang, Xiaoyue Wu, Liping Shi, Fang Shen, Yi Mao, Xue Zhou, Wengang Yang, Jim Z. Wu, Guang Yang, Alexander V. Mayweg, Hong C. Shen,and Guozhi Tang*. J. Med. Chem. 2016, 59, 7651−7666
14. Zongxing Qiu, Xianfeng Lin, Weixing Zhang, Mingwei Zhou, Lei Guo, Buelent Kocer,Guolong Wu, Zhisen Zhang, Haixia Liu, Houguang Shi, Buyu Kou, Taishan Hu,Yimin Hu, Mengwei Huang, S. Frank Yan, Zhiheng Xu, Zheng Zhou, Ning Qin,Yue Fen Wang, Shuang Ren, Hongxia Qiu, Yuxia Zhang, Yi Zhang, Xiaoyue Wu,Kai Sun, Sheng Zhong, Jianxun Xie, Giorgio Ottaviani, Yuan Zhou, Lina Zhu, Xiaojun Tian, Liping Shi, Fang Shen, Yi Mao, Xue Zhou, Lu Gao, John A. T. Young, Jim Zhen Wu, Guang Yang, Alexander V. Mayweg, Hong C. Shen, Guozhi Tang, and Wei Zhu*, J. Med. Chem. 2017, 60, 3352−3371
15. Maude Giroud, Uwe Dietzel, Lilli Anselm, David Banner, Andreas Kuglstatter, Jörg Benz, Jean-Baptiste Blanc, Delphine Gaufreteau, Haixia Liu, Xianfeng Lin, August Stich, Bernd Kuhn, Franz Schuler, Marcel Kaiser, Reto Brun, Tanja Schirmeister, Caroline Kisker, François Diederich, and Wolfgang Haap. J. Med. Chem. 2018, 61, 3350−3369
16. Lei Zhu., Yuhuan Li., Shaohua Li, Haodong Li, Zongxing Qiu, Chichang Lee, Henry Lu, Xianfeng Lin, Rong Zhao, Li Chen, Jim Z. Wu, Guozhi Tang, Wengang Yang* PLoS One (2011), 6(12), e29120.
17. Danqing Xu, Zhiheng Xu, Li Han, Cheng Liu, Zheng Zhou, Zongxing Qiu, Xianfeng Lin, Guozhi Tang, Hong Shen, Johannes Aebi, Claus Riemer, Bernd Kuhn, Martin Stahl, David Mark, Ning Qin, and Haiyuan Ding. SLAS Discovery (2017), 22(4), 338-347
18. Xianfeng Lin, Xiuhong Lu, Junliang Zhou, Hang Ren, Xiaochun Dong, Weili Zhao, Zhongjian Chen. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 213 (2019) 416–422
19. Xianfeng Lin§, Houguang Shi§, Weixing Zhang, Zongxing Qiu, Zheng Zhou, Fabian Dey, Sheng Zhong, Hongxia Qiu, Jianxun Xie, Xue Zhou, Guang Yang, Guozhi Tang, Hong C. Shen, and Wei Zhu. J. Med. Chem. 2019, 62, 10352-10361(co-first author)
20. Junliang Zhou§, Xianfeng Lin§, Xin Ji, Shuang Xu, Chang Liu, Xiaochun Dong,* and Weili Zhao*. Org. Lett. 2020, 22, 4413-4417(co-first author)
21. Xianfeng Lin, Yu Li, Dawei Ma. Chinese Journal of Chemistry, 2004.22, 932-934
22. Guo, Lei; Hu, Taishan; Kou, Buyu; Lin, Xianfeng; Shen, Hong; Shi, Houguang; Yan, Shixiang; Zhang, Weixing; Zhang, Zhisen; Zhou, Mingwei; et al. US20150252057(A1)
23. Guo, Lei; Hu, Taishan; Kou, Buyu; Lin, Xianfeng; Shen, Hong; Shi, Houguang; Yan, Shixiang; Zhang, Weixing; Zhang, Zhisen; Zhou, Mingwei; et al. US20160083383(A1)
24. Wang, Lisha; Chen, Li; Qiu, Zongxing; Tang, Guozhi; Lin, Xianfeng; Wu, Jim Zhen; Yang, Wengang WO2011094953(A1)
25. Chen, Li; Lin, Xianfeng; Qiu, Zongxing; Tang, Guozhi; Wang, Lisha; Wu, Jim Zhen; Yang, Wengang WO2011095576(A1)
26. Lin, Xianfeng; Qiu, Zongxing; Tang, Guozhi; Wong, Jason Christopher; Zhang, Zhenshan WO2012098132(A1)
27. Guo, Lei; Lin, Xianfeng; Liu, Haixia; Qiu, Zongxing; Shen, Hong; Tang, Guozhi; Wu, Guolong; Zhang, Weixing; Zhu, Wei WO2013144129(A1)
28. Guo, Lei; Hu, Taishan; Hu, Yimin; Kocer, Buelent; Lin, Xianfeng; Liu, Haixia; Mayweg, Alexander V.; Qiu, Zongxing; Shen, Hong; Tang, Guozhi; et al . WO2014037480(A1)
29. Guo, Lei; Hu, Taishan; Hu, Yimin; Kocer, Buelent; Kou, Buyu; Li, Gangqin; Lin, Xianfeng; Liu, Haixia; Shen, Hong; Shi, Houguang; et al. WO2014184328(A1)
30. Cumming, John G.; Lin, Xianfeng; Liu, Haixia; Najera, Isabel; Qiu, Zongxing; Sandrin, Virginie; Tang, Guozhi; Wu, Guolong. WO2018001948(A1)
31. Hu, Taishan; Kou, Buyu; Lin, Xianfeng; Liu, Haixia; Zhang, Zhisen. WO2018011160(A1)
32. Han, Xingchun; Lin, Xianfeng; Shen, Hong; Hu, Taishan; Zhang, Zhisen WO2018011163(A1)
33. Dey, Fabian; Hu, Yimin; Liu, Yongqiang; Lin, Xianfeng; Shen, Hong; Shi, Houguang; Tan, Xuefei; Vercruysse, Maarten; Yan, Shixiang; Zhou, Chengang; et al. WO2018178041(A1)
© 2020 新萄京网址33522

新萄京网址33522
地址:上海市东川路800号
邮编:200240